Användarvillkor

Dessa Användarvillkor är tillämpliga på innehåll i och användning av appen DiabetesNinja.

Ägare till appen DiabetesNinja är Föreningen "Farföräldrar med vänner mot barndiabetes", c/o Jan-Erik Hansson, V Ljungbyvägen 105, 269 72 Förslöv, org nr 802512-7633

1. Definitioner

Nedanstående uttryck i fetstil ska ha följande betydelse i dessa användarvillkor.

DiabetesNinja avser den tjänst som tillhandahålls genom appen DiabetesNinja.

Diabetiker avser det barn eller den ungdom som har typ 1-diabetes och som appen avser att supporta.

Följare avser den person i Diabetikerns närmaste krets, såsom förälder, lärare, syskon etc, som har tillgång till DiabetesNinja för Diabetikerns räkning och som är ansluten till Diabetikerns konto.

Användare avser nyttjare av DiabetesNinja som godkänt dessa användarvillkor. Användare kan vara Diabetikern eller följaren.

Användarvillkor avser dessa användarvillkor.

Föreningen avser Föreningen "Farföräldrar med vänner mot barndiabetes".

2. Användning av DiabetesNinja

En Diabetiker kan efter registrering utnyttja DiabetesNinja genom att mata in information om sig själv i en databas med hjälp av appen DiabetesNinja. En Följare kan koppla upp sig till Diabetikerens konto. Tjänsten kan därefter tillhandahålla en sammanställning av den av Användarna lämnade information, vilken kan användas som analysunderlag av Användarna.

3. Ansvarsbegränsning

Användarna hänvisas till Vårdgivaren, t ex ditt Diabetesteam, för diagnos samt behandling. Föreningen tar inget ansvar för innehåll och effekt av eventuella analysunderlag, påminnelser, notifieringar eller motsvarande från DiabetesNinja, eller uteblivna sådana. Föreningens strävan är att DiabetesNinja alltid ska vara tillgänglig, men ansvarar inte för eventuella avbrott i tjänsten.

4. Registrering och insamling av information för DiabetesNinja

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn och din e-postadress.

Du får tillgång till DiabetesNinja när du registrerat dig och godkänt dessa Användarvillkor. Användaren ansvarar själv för all utrustning som krävs för att kunna använda DiabetesNinja samt för de kommunikationskostnader som uppstår vid användning av DiabetsNinja.

Diabetikerens kolhydrater och blodsocker lagras centralt i en databas. All data är krypterad och kan inte läsas av någon som inte har tillgång till inloggat konto.

5. Användarens åtagande

Användaren ansvarar själv för att de uppgifter som han eller hon matar in i databasen och som ligger till grund för tjänsten är korrekta. Användaren är ansvarig för att lösenordet för DiabetesNinja hanteras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av hans eller hennes användarkonto. Användaren får inte söka otillåten åtkomst till någon del av tjänsten eller appen DiabetesNinja eller de system eller nätverk som är kopplade därtill, genom hackning eller på annat sätt. Användaren får inte heller på annat sätt störa tjänsten.

6. Behandling av personuppgifter

Samtliga aktiva Användare för ett Diabetikerkonto ges tillgång till de uppgifter som matas in i DiabetesNinja för detta konto. Föreningen är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom ramen för tillhandahållande av DiabetesNinja.

7. Immateriella rättigheter

Alla varumärken (DiabetesNinja), logotyper, bilder, fotografier, animationer, videoklipp, användarvillkor och text som publiceras i samband med tillhandahållande av DiabetesNinja utgör/innehåller immateriella rättigheter som tillhör Föreningen eller som Föreningen genom licens har rätt att nyttja. Inga sådana immateriella rättigheter får kopieras, reproduceras, publiceras, användas eller visas utan uttryckligt godkännande från Föreningen. Överträdelser beivras genom rättsliga åtgärder av Föreningen eller andra rättighetsinnehavare.

Applikationen är utvecklad som öppen källkod under GNU General Public License version 2 (GNU GPLv2). Var vänlig läs relevant licens dokumentation innan du använder, kopierar, modifierar eller distribuerar applikation eller kod. Källkoden finns tillgänglig på GitHub.

8. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så. Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

9. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

10. Revision av användarvillkoren

Användarvillkoren kan komma att revideras. Sådana reviderade Användarvillkor träder i kraft en (1) månad efter det att information om revideringen har lämnats via DiabetesNinja. Inget meddelande lämnas i övrigt till Användaren. Om ändring eller tillägg är till nackdel för Användaren och denna nackdel inte endast är av ringa betydelse, har Användaren rätt att senast vid de nya villkorens ikraftträdande säga upp DiabetesNinja med omedelbar verkan i enlighet med punkt 11 nedan. Om sådan uppsägning inte sker anses Användaren ha godkänt de nya villkoren.

11. Uppsägning av DiabetesNinja

En Användare av DiabetesNinja har rätt att när som helst säga upp tjänsten. Observera att du aktivt måste avsluta kontot genom att fylla i vårt supportformulär med hjälp av "Avsluta mitt konto" och skriva ditt användarnamn. All data kommer då att tas bort. Detta formulär finns på https://diabetesninja.se.

12. Jurisdiktion och tillämplig lagstiftning

Dessa Användarvillkor samt tvister med anledning därav ska regleras och tolkas enligt svensk rätt. Eventuella tvister med anledning av dessa Användarvillkor ska avgöras av svensk allmän domstol.

13. Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

2018-01-18

Version 1.0